Povinné informace

 

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

01.  Oficiální název

Obecní úřad Kameničná

starosta:     Ing. Sklenář Milan

 

02.  Důvod a způsob založení:

Obec Kameničná byla založena podle ustanovení § 3 odst. 4 / zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 3 / zák. č. 90 / 1995 sb. o jednacím řádu poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

03.  Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích, vykonává funkci rady obce.

Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory, iniciativními a poradními orgány jsou výbory.

 

-   Organizační složka obce:

Mateřská škola - Kameničná

 

04.  Kontaktní údaje

 

-   Adresa úřadu:      

Kameničná č.p. 33,   564 01   Žamberk

 

-   Úřední hodiny      

pondělí, středa   15:00 – 19:00

 

-   IČO:                         

00279013

-   DIČ:                                              

neuvedeno

 

-   ID datové schránky:

y2ba4u3

 

-   tel., fax:

+420 465 612 554+420 465 612 554

 

-   Podatelna elektronické pošty:

            oficiální e-mail úřadu:

oukamenicna@orlicko.cz

 

starosta@kamenicna.cz

 

-   Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem:

 

oukamenicna@orlicko.cz

 

-   www elektronická podatelna:

 

neuvedeno

 

-   Oficiální www stránky:  

http://www.kamenicna.cz

 

-   Bankovní spojení:

KB pobočka Žamberk

    číslo účtu:

15227 – 611 / 0100

 

05.  Rozpočet obce:

rozpočet obce  - 2014

 

06.  Žádosti o informace:

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

 

07.  Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání přijímá podatelna v sídle obecního úřadu.

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu: Opravné prostředky se podávají prostřednictvím tohoto odboru, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno

 

            -     Tiskopisy:

naleznete zde

 

08.  Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:Rozhodnutí obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému referátu KrÚ Pardubice dle charakteru informace, která byla požadována, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření obce, která nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KrÚ v Pardubicích.

Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.

 

Soudní přezkoumání:Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a následně zákona č. 99 / 1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písmeno d. / Ústavy ČR, ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

09.  Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

 

Portál veřejné zprávy

 

10.  Formuláře ke stažení:

naleznete zde

 

11.  Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce. Mezi nejdůležitější předpisy v platném znění , podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří

 

-     zák. č. 128 / 2000 Sb. – o obcích / obecní zřízení /

-     zák. č. 491 / 2001 Sb. – o volbách do zastupitelstev obcí

-     zák. č. 167 / 2012 Sb. – správní řád

-     zák. č. 390 / 2012 Sb. – o přestupcích

-     zák. č. 312 / 2013 Sb. – o matrikách

-     vyhláška č. 326 / 2000 Ministerstva vnitra – o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,o způsobu použití a umístění čísel k označení budov atd.

-     zák. č.   13 / 1997 Sb. – o pozemních komunikacích

-     zák. č. 254 / 2001 Sb. – o vodách

-     zák. č. 183 / 2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu

-     zák. č. 133 / 2000 Sb. – o evidenci obyvatel

-     zák. č. 135 / 1982 a předpis č. 498 / 2002 – o požární ochraně

-     zák. č. 288 / 1991 Sb. – o sociálním zabezpečení

-     zák. č. 379 / 2005 Sb. – o ochraně před alkoholismem a jinými návykovými látkami

-     zák. č.   84 / 1990 Sb. – o právu shromažďovacím

-     zák. č. 116 / 1990 Sb. – o nájmu a podnájmu nebytových prostor

-     zák. č. 215 / 2013 Sb. – o loteriích a jiných podobných hrách

-     nařízení vlády č. 343 / 2000 Sb. – kterým se určují pověřené obecní úřady

-     zák. č. 243 / 2008 Sb. – školský zákon

-     zák. č. 174 / 2012 Sb. – o místních poplatcích

-     zák. č. 218 / 2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech,

-     zák. č. 185 / 2001 Sb. – zákon o odpadech

-     zák. č. 455 / 1991 Sb. – živnostenský zákon

-     zák. č. 111 / 2006 Sb. – o  pomoci v hmotné nouzi

-     zák. č. 553 / 1991 Sb. – o obecní policii

-     zák. č. 563 / 1991 Sb. – o účetnictví

-     zák. č. 570 / 1991 Sb. – o živnostenských úřadech

-     zák. č. 582 / 1991 Sb. – o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

-     zák. č. 114 / 1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny

-     zák. č. 143 / 1992 Sb. – o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých a některých organizacích a orgánech

-     zák. č. 101 / 2000 Sb. – o ochraně osobních údajů

-     zák. č. 280 / 2009 Sb. – daňový řád

-     zák. č. 338 / 1992 Sb. – o dani z nemovitostí

-     zák. č. 634 / 2004 Sb. – o správních poplatcích

-     nařízení vlády č. 397 / 1992 Sb. – kterým se stanoví úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

-     zák. č.   21 / 2006 Sb. – o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okr. úřady

-     zák. č. 107 / 2006 Sb. – změna vyhlášky MF č. 176 / 1993 o nájemném z bytu

-     zák. č. 111 / 1994 Sb. – o silniční dopravě

-     zák. č. 137 / 2006 Sb. – o zadávání veřejných zakázek

-     nařízení MV ČR o odměnách členů zastupitelstva – Ministerstvo vnitra ČR

 

12.  Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Za poskytování informací na základě žádosti / písemné i ústní / může obec Kameničná požadovat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník obecního úřadu dle sazebníku.

-     Mzdové náklady 120,00 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace.

-     Materiálové náklady 2,00 Kč za každou stranu pořizované černobílé kopie / 4,00 Kč za každou stranu pořizované barevné kopie /.

-     Materiálové náklady / CD – ROM / 30,00 Kč zajeden medium.

-     Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 150,00 Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v hotovosti na obecním úřadě.

 

13.  Výroční zpráva dle zák. č. 106 / 1999 Sb.:

-     Neuvedeno

-     Žádost o nahlížení v listinné podobě v místě evidenčního orgánu:

 

naleznete zde

 

14.  Pracoviště Czech Point:

Na obecním úřadu obce Kameničná zřízeno pracoviště Czech Point. Kde můžete požádat v úředních hodinách o:

-     Výpis z živnostenského rejstříku

-     Výpis z rejstříku trestů

-     Výpis z obchodního rejstříku

-     Výpis z insolventního rejstříku

-     Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

-     Výpis bodového hodnocení řidičů

-     Výpis z katastru nemovitostí

 

Všechny výpisy jsou zpoplatněny dle ceníku.

 

15.  Seznam organizací:

Mateřská škola – Kameničná,  č.p. 11,  564 01 pošta Žamberk

 

 

 

 

zpět

 

 

 


Důležitá tel. čísla

Evropské č. tísňového volání:   112

 

HZS:                                              150

 

Policie:                                          158

 

Zdravotnická záchraná služba:  155

 

 

Policie Žamberk:

+420 465 614 333+420 465 614 333

 

Městská policie Žamberk:

+420 465 670 265+420 465 670 265

+420 775 580 581+420 775 580 581

 

Poliklinika Žamberk:

+420 465 676 811+420 465 676 811

 

Albertinum:

+420 465 612 111+420 465 612 111

 

Kontakt OÚ

Obecní úřad Kameničná

Kameničná 33

564 01 Žamberk

 

starosta:     Ing. Sklenář Milan

 

tel., fax:   +420 465 612 554

                 +420 773 624 254+420 773 624 254

                 pouze úřední hodiny

 

e-mail:     oukamenicna@orlicko.cz

                starosta@kamenicna.cz

 

úřední hodiny:

pondělí, středa  15:00 - 19:00

Návštěvnost stránek

 

 

TOPlist